S'està cercant, espereu....

Pressupost Municipal - València

Presentació

El pressupost municipal és el principal document econòmic de l'Ajuntament. Conté la previsió d'ingressos i despeses per a l'any, detallada segons les fonts de finançament -els imposts, taxes i diversos ingressos. El pressupost en definitiva, ens concreta l'origen i la destinació dels diners que gestiona l'Ajuntament en representació de la ciutadania.

El Pressupost General de l’Ajuntament de València inclou els pressupostos de l’Ajuntament i dels organismes autònoms i empreses municipals. Després de ser aprovat inicialment pel Ple de la Corporació i una vegada publicat en el BOP s'obri un procés d'informació pública. Una vegada examinades i considerades les al·legacions que puguen presentar-se, és aprovat definitivament en una nova sessió plenària.