Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

El termini per sol·licitud ajudes al lloguer de la vivenda conclou el 22 de juliol

Es concedirà una ajuda del 40% de la renda mensual pel lloguer de vivenda habitual i permanent, amb un màxim mensual de 280 €

• L'Ajuntament concedirà una ajuda pel lloguer d'un màxim mensual de 280 €

15/07/2022

El termini per sol·licitar ajudes pel pagament del lloguer de la vivenda durant l’any 2022 estarà obert fins divendres 22 de juliol. La Regidoria de Vivenda ha destinat vora 2,4 milions d'euros per a esta convocatòria que enguany ha incrementat el límit màxim de la renda mensual del lloguer establida per poder sol·licitar esta subvenció, que ha passat de 600 a 700 euros. L’objectiu d’esta iniciativa municipal és facilitar l’accés i la permanència en una vivenda en règim de lloguer a València.

 

Amb el muntant d’esta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries, amb un import màxim mensual de 280 euros i este import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, amb els rebuts efectivament abonats. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a 3.360 € anuals per persona beneficiària.

Per a poder sol·licitar esta prestació no s’ha de tindre cap vivenda en propietat o en usdefruit, s’ha d’estar empadronat o empadronada al terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s’ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’ha de tindre la residència legal a Espanya.

Pel que fa al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) (també s’ha augmentat en mig punt respecte a l’any anterior). No obstant, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l’Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l’Iprem.