Buscando, por favor espere....

Estás en: A TU LADO

REVIURE 2021. Programa Municipal de Reforma i Lloguer d'Habitatge Buit REVIURE 2021. Programa Municipal de Reforma y Alquiler de Vivienda Vacía - València

Vés enrere REVIURE 2021. Programa Municipal de Reforma i Lloguer d'Habitatge Buit

Volver

REVIURE 2021. Programa Municipal de Reforma i Lloguer d'Habitatge Buit

REVIURE 2021. Programa Municipal de Reforma i Lloguer d'Habitatge Buit.

Convocatòria d'ajudes destinades a la reforma de vivendes de propietat privada incorporades al Programa Municipal de Reforma i Lloguer d'Habitatge Buit "Programa Reviure".

La finalitat d’estes ajudes és incrementar el nombre de vivendes oferides per l’Ajuntament per tal d’atendre les demandes de les persones incloses en el Registre de Demandants de Lloguer i que formen part de la borsa constituïda una vegada adjudicats els habitatges municipals en règim de lloguer assequible, així com millorar les condicions d’habitabilitat de les vivendes privades al terme municipal de València.

(29/09/2021) Llistes definitives ajudes "Programa Reviure" 2021 (pdf 62 kb).

 

(21/07/2021) Llistats provisionals sol·licituds admeses, excloses, amb documentació a esmenar i sol·licituds tingudes per desistides (pdf 86 kb).

S’atorga un termini de DEU DIES HÀBILS, COMPTATS DES DE L’ENDEMÀ AL DE LA PUBLICACIÓ DEL’ANUNCI EN EL TAULER D’EDICTES ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT (www.valencia.es), perquè les persones sol·licitants:
-     Esmenen la falta de documentació i/o al·leguen el que consideren convenient.
De no efectuar-se en el termini concedit, es tindran per decaigudes en el trámit i no es tindran en compte els documents o al·legacions que es formulen amb posterioritat al termini concedit 

El termini per a esmenar i/o presentar al·legacions finalitzarà el 4 d'agost de 2021.

 

(15/06/2021) Anunci AMPLIACIÓ TERMINI de sol·licituds (pdf 42 kb).

El termini per a presentar les sol·licituds finalitzará el pròxim 5 de juliol de 2021. 

(20/05/2021) Ajudes destinades a la reforma de vivendes incorporades al Programa Reviure. Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

El termini per a sol·licitar la inclusió d’un habitatge en este programa serà en qualsevol moment.

(20/05/2021) Inclusió Vivendes en Programa Reviure. Enllaç al tràmit en Seu Electrònica.

 

(13/05/2021) Bases de la convocatòria (pdf 197 kb).

Datos de la campaña:

Publicación oficial: BOP n. 95, de 20 de maig de 2021.

Plazo desde: 21 de maig

Plazo hasta: 5 de juliol de 2021, ambdós inclusivament. (TERMINI AMPLIAT per acord de JGL de 11/06/2021)

Registros Municipales

Registros Municipales

Puede encontrar este documento en: