S'està cercant, espereu....

Notícies Destacades | Ajuntament de València - València

Cerca de notícies

Data (dd/mm/aaaa)

Cerca per dia

Últimes notícies


Tornar

Obert el termini per sol·licitar ajudes al lloguer

L’Ajuntament ha destinat per a esta convocatòria 2,4 milions d’euros

• L’Ajuntament ha destinat per a esta convocatòria 2,4 milions d’euros

23/06/2022

El termini per sol·licitar ajudes al lloguer esta obert des de hui, divendres 23 de juny, i romandrà obert durant un mes, segons consta al Butlletí Oficial de la Província (BOP). La Regidoria de Vivenda ha destinat vora 2,4 milions d'euros per a esta convocatòria que, enguany incrementa el límit màxim de la renda mensual del lloguer per poder sol·licitar l'ajuda, passant de 600 a 700 euros.

 

Amb el muntant d’esta ajuda se sufraga el 40% del lloguer anual de les famílies beneficiàries, amb un import màxim mensual de 280 euros i este import es multiplicarà pel nombre de mesos de vigència del contracte, amb els rebuts efectivament abonats. En cap cas l’import de la subvenció podrà ser superior a 3.360 € anuals per persona beneficiària.

Per a poder sol·licitar esta prestació no s’ha de tindre cap vivenda en propietat o en usdefruit, s’ha d’estar empadronat o empadronada al terme municipal de València, almenys amb 6 mesos d'antelació a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i, finalment, s’ha de posseir la nacionalitat espanyola o d'algun dels estats membres de la Unió Europea. En cas de persones estrangeres no comunitàries, s’ha de tindre la residència legal a Espanya.

Pel que fa al nivell d'ingressos de la unitat de convivència, referits a l'exercici 2021, com a regla general han de ser iguals o inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (Iprem) (també s’ha augmentat en mig punt respecte a l’any anterior). No obstant, com a novetat s'introdueix un límit d'ingressos diferent adaptat a les circumstàncies de la unitat de convivència: Per a famílies nombroses categoria general o persones amb grau de discapacitat inferior al 65% el llindar serà de 4 vegades l’Iprem. Per a famílies nombroses de categoria especial o persones amb grau de discapacitat superior al 65% el llindar serà de 5 vegades l’Iprem.

La regidora de Vivenda, Isabel Lozano, ha ressaltat que estes ajudes "són veritablement importants per a pal·liar el problema d'accés a l'habitatge i completa de manera molt eficient tot l'esforç que s'està fent des del govern de Joan Ribó per a combatre la pujada de preus i fomentar la residencializació dels nostres barris". Lozano, a més, ha assenyalat que "des de 2016, quan la dotació de les ajudes al lloguer va ser d'1,2 milions d'euros, el pressupost dedicat a esta iniciativa s'ha anat incrementant de manera constant, fins als pràcticament 2,4 milions que es destinen per a esta convocatòria".